Как разобрать утюг панасоник ni u355ts

Самоочищения

як КОРИСТУВАТИСЯ ФУНКЦЮЮ «ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДАВАННЯ ПАРИ»

Щоб отримати найкращий результат при вертикаль­ному прасуванн!, пов1сьте одяг на пл1чка. Занав1ски

та портьери також можна прасувати, не зн

Тримайте праску подал! вщ себе так, щоб вона май- же торкалася тканини. Натягн!ть тканину рукою та натискайте кнопку вертикального випуску пари (кноп­ку «Парового удару») з ¡нтервалом у 2-5 секунд, про- водячи праскою вздовж тканини з1 зморшками.

Н1коли не прасуйте одяг на т1л1 та не спрямовуйте праску на !ншу людину при випуску пари. Тримайтеся якнайдал! вщ паровипускних отвор!в пщ час вико- ристання функци вертикального подавання пари.

За допомогою функци самоочищення Ви можете промивати камеру пароутворення

та паров! отвори в!д м!нерального осаду, що забезпечить довший строк служби

Вашо¥ праски. Обов’язково застосовуйте функц!ю самоочищення п1сля кожного пра-

READ  Как зовут желтую машинку из тачек

сування !з парою, щоб уникнути затверд!ння м!нерального осаду.

Перев1рте р!вень води. В!д мае бути не менш н!ж 1/2 в!д максимального

р!вня. Якщо резервуар заповнений менш н!ж наполовину, залийте

воду зпдно 3 вказ1вками, наведеними у розд!л1 «ЯК НАБИРАТИ

Дайте прасц! нагр1тися у положенн! «МАХ» (1-2 хеилини).

Переконайтеся. що регулятор режиму прасування встанов-

Встанов!ть колесо регулювання температури на «MIN» та

Тримайте праску горизонтально над раковиною.

Швидко натисн!ть на кнопку «парового удару»(щонаймен-

П1д час чищення повертайте праску догори та донизу,

щоб внутр!шня поверхня чистилася краще та вода

Переконайтеся, що вода та пара б1льш не виходять з

у пщошв! П!сля самоочищення злийте залишки води

3 резервуару, повертаючи праску догори та донизу.

Прасуйте на рушнику, щоб на пщошв! праски не залишалися

Дайте прасц! охолонути та поставте й на опору. Н!коли не збер1гайте

Якщо п!сля застосування функци самоочищення вода все ще залишаеться всередин!

пщошви, висуш1ть праску випаровуванням залишк!в води. Для цього встанов!ть

колесо регулювання температури в положения «МАХ». П!сля цього еиконайте еказ!вки.

READ  Как рассчитать мощность кирпичной печи

що надаються у розд!л1 «П1СЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ».

ФУНКЦ1Я АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ В 3 ПОЛОЖЕНИЯХ

Якщо праска розташована пщошвою донизу (А) або на боц1 (В) та не пересуваеться

протягом приблизно 1 хвилини, живлення нагр1вача праски буде автоматично вимкнене.

Якщо Ви запишите праску на опор! (С), живлення нагр!вача буде автоматично

Щоб знову ув!мкнути живлення та продовжити прасування, просто посуньте праску

у будь-якому напрямку. Дайте прасц! нагр!тися, якщо вона була вимкнута понад

Не греет утюг чинить или выкинуть на свалку! Как прозвонить!

Функц1я автоматичного вимкнення спрацьовуе незалежно в!д

положения Колеса регулювання температури.

П!сля прасування обов’язково витягуйте шнур живлення з розетки.

Касета проти накипу, що вбудована до резервуару для води, запоб1гае вщкладенню

Ця система дозволяе продовжити строк використання функци паровид!лення

запоб!ганням закупорюванню парових отвор!в.

u355ts

Как разобрать и отремонтировать Утюг Panasonic

Як доглядати за вашою праскою, П1сля кожного використання, Зовн1шня поверхня праски

П1дошва, Техн1чн1 характеристики модель, Джерело живлення, Споживана потужнють, Габарити, Вага (нетто)

Дана модель мае систему авто-клапан1в. Коли температура поверхн! прасувальноТ

READ  Швейная машинка для всех типов ткани

пщошви знижуеться до 250’Р (121 ’С ), клапан паровоУ камери праски закривасться

\ не пропускас воду дал1. Це запо61гас вит1канню гарячоУ невипаруваноТ води з панел!

п1сля охолодження праски. Через використання ц1е’| системи Вам сл1д дочекатись,

доки внутр1шня частина паровоУ камери повн1стю висохне перед тим. як збер1гати

Прим1тка: Якщо Ви чуете клацання, це не означае, що праска несправна.

Такий звук можна почути, коли ця система починае працювати.

Встанов1ть Колесо регулювання температури на»М1М».

Вщключ1ть праску та вщ’еднайте в1д розетки.

Вилейте воду з праски в1драэу ж п1сля використання.

Посуньте перемикач подавання пари у положения

сухе прасування. Якщо Ви цього не зробите,

залишки води потраппять до пщошви праски

Утюг «Панасоник» разбираем,проверяем.

оп1к1в пщ час наступного використання праски.