Как установить время на микроволновке elenberg

Содержание

Как настроить время в микроволновке elenberg

установить, время, микроволновке, elenberg

При каждом нажатии хоть какой кнопки панели управления должен раздастся сигнал, подтверждающий нажатие.

Нажмите кнопку CLOCK.2. Нажмите кнопку CLEAR.3. Нажатиями цифровых кнопок задайте текущее время. Вы должны надавить цифровые кнопки более 3-х раз (один раз, чтоб задать часы и два раза, чтоб задать минутки)4. Нажмите кнопку CLOCK. снова, чтоб подтвердить сделанную настройку.ПРИМЕЧАНИЕ: Часы печи работают в 12 часовом формате. После включения часов на экране появится индикация 1:01. Для перенастройкичасов повторите шаги обозначенные выше. Вы сможете показать текущее время на экране в режиме изготовления нажатием кнопки CLOCK.

Нажмите кнопку TIME 2. Используя цифровые кнопки для ввода нужного времени отсчета. Время отображается в минутках и секундах. Вы сможете задать время в виде мин. одной числа (к примеру, 5 для обозначения 5 секунд) и макс. 4 цифр (к примеру 2405, для обозначения 24 мин. 5 сек.) 3. Нажмите кнопку POWER. 4. Нажмите кнопку 0. 5. Нажмите кнопку START.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для отмены опции таймера после того как он запущен нажмитесначала кнопку TIME, потом кнопку CLEAR.

Ściśle przestrzegaj środków ostrożności podanych poniżej.UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko poparzania lub porażenia prądem elektrycznym, obrażenia lub negatiwnego wplywa mikrofal:

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia przeczytaj dokładnie wszystkie rekomendacji.

Używać kuchenki tylko w celu ukazanych w ninijeszej instrukcji. Niewolno używać do czyszczenia urządzenia silnych środków czyszczących oraz rozpuszczalników. Ninijesza kuchenka jest specjalne opracowana do ogrzewania, przygotowywania oraz rozmrażania produktów. Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w celach komercyjnych.

Nie włączaj kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.

Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka sieciowa są uszkodzone. Też nie włączaj urządzenia, jeżeli kuchenka jest uszkodzona oraz w wypadku dostawania plynów do wewnętrza urządzenia.

Użytkowanie niniejszego urządzenia jak wszelkich innych elektrycznych urządzenii możliwe jest tylko pod biezposrednim nadzorem doroslych.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru:a) Kontroluj działanie urządzenia w wypadku przygotowywania produktów w naczynach plastikowych lub papierowych w celu zapobieżenia pożaru.b) Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastykowe opakowania.c) Jeżeli kuchenka zaczęła dymić, nie należy od razu otwierać drzwiczek, lecz najpierw wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.d) Nie wolno używać urządzenie do przechowywania produktów. Nie pozostaw papierowe opakowania, naczynia oraz produktów w kuchenke po gotowanju.

Nie wolno odgrzewać płynów lub innych pokarmow w pojemnikach szczelnych, bo to może spowodować wybuch.

Uwaga ! Płyny gotowane w kuchence mikrofalowej mogą zostać doprowadzone do punktu wrzenia bez jakichkolwiek oznak wrzenia ( bez bąbelków ). Przy wyciąganiu pojemnika z kuchenki, może nastąpić nagłe pojawienie się bąbelków pary. Gorący płyn może gwałtownie prysnąć. Nie wolno przegrzewać płynów. 47

Как настроить время в микроволновке elenberg

При каждом нажатии хоть какой кнопки панели управления должен раздастсясигнал, подтверждающий нажатие.

ПРИМЕР: Вы желаете задать время 6:00 (А.М либо Р.М т.е. соответственно до пополудни и по полудни).

Нажмите кнопку CLOCK.2. Нажмите кнопку CLEAR.3. Нажмите цифровую кнопку 6 раз.

Нажмите кнопку CLOCK. снова, чтоб подтвердить сделанную настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часы печи работают в 12 часовом формате. После включения часов на экране появится индикация 1:01. Для перенастройки часов повторите шаги обозначенные выше. Вы сможете показать текущее время на экране в режиме изготовления нажатием кнопки CLOCK.

WYSWIETŁACZOdtwarza informacju o czasie gotowania, mocy, wśkazniki oraz bieżący czas. PRZYCISKI NUMERYCZNY

Naciskaj ich, żeby ustawić czas lug wagą.

Sluży do nastawiania czasu gotowania w trybie mikrofal. Możesz ustawić maksymalne 99 minut 99 sekund.GRILL (ГРИЛЬ)Sluży do nastawiania czasu gotowania w trybie opiekacza. Możesz ustawić maksymalne 99 minut 99 sekund.COMBINATION 1 2Sluża do nastawiania czasu gotowania w trybie kombinacji.

Używaj, żeby ustawić wagą mięsa,dróbu lub ryby. W wypadku ustawienia rodzaju produktu oraz go wagi czas i poziom mocy ustawia się automatycznie.«JET DEF» (Szybkie razmrożanie)

Naciskaj, żeby ustawić czas rozmrażania; kuchenka automatycznie podzeli ustawiony czas na przeplatające interwaly włączania lub wyłączania rozmrażania.

Как настроить время в микроволновке elenberg

При каждом нажатии хоть какой кнопки панели управления должен раздастсясигнал, подтверждающий нажатие.

ПРИМЕР: Вы желаете задать время 6:00 (А.М либо Р.М т.е. соответственно до пополудни и по полудни).

Нажмите кнопку CLOCK.2. Нажмите кнопку CLEAR.3. Нажмите цифровую кнопку 6 раз.

Нажмите кнопку CLOCK. снова, чтоб подтвердить сделанную настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часы печи работают в 12 часовом формате. После включения часов на экране появится индикация 1:01. Для перенастройки часов повторите шаги обозначенные выше. Вы сможете показать текущее время на экране в режиме изготовления нажатием кнопки CLOCK.

WYSWIETŁACZOdtwarza informacju o czasie gotowania, mocy, wśkazniki oraz bieżący czas. PRZYCISKI NUMERYCZNY

Naciskaj ich, żeby ustawić czas lug wagą.

Sluży do nastawiania czasu gotowania w trybie mikrofal. Możesz ustawić maksymalne 99 minut 99 sekund.GRILL (ГРИЛЬ)Sluży do nastawiania czasu gotowania w trybie opiekacza. Możesz ustawić maksymalne 99 minut 99 sekund.COMBINATION 1 2Sluża do nastawiania czasu gotowania w trybie kombinacji.

Używaj, żeby ustawić wagą mięsa,dróbu lub ryby. W wypadku ustawienia rodzaju produktu oraz go wagi czas i poziom mocy ustawia się automatycznie.«JET DEF» (Szybkie razmrożanie)

Naciskaj, żeby ustawić czas rozmrażania; kuchenka automatycznie podzeli ustawiony czas na przeplatające interwaly włączania lub wyłączania rozmrażania.

Страница 5: Приготовление пищи в комбинированном режиме, Размораживание продуктов по весу, Размораживание продуктов по времени

Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматом. Для просмотра уникальной странички Вы сможете пользоваться режимом «Оригинал».

еды либо размораживания товаров через каждые две минутки будет разда­ваться трехкратный звуковой сигнал, до

того времени пока не будет открыта дверца микроволновой печи либо не будет на­жата кнопка «Стоп/Отмена».

Нажмите кнопку «Часы» один раз (для моделей с 12-часовой системой отсчета времени) либо дважды (для моделей с 24-

часовой системой отсчета времени), после этого установите текущее время при помощи цифровых кнопок.

Пример: Для того чтоб установить теку­щее время 6:35, нужно выполнить последующее:

до того времени пока на экране не отобра­зится «6:00».

READ  Как из обычной микроволновки сделать встраиваемую

раза, после этого нажмите цифровую кнопку 1-СЕК 5 раз.

Нажмите кнопку «Часы» снова. ПримечаниеИспользуйте кнопку «Часы» во время при­готовления еды, для того чтоб отобра­зить часы на экране.

Приготовление еды при помощи микроволн

Данный режим позволяет настроить время изготовления еды и избрать мощность микроволн.Пример: Для того чтоб приготовить еду

в течение 5 минут с внедрением 60% мощности микроволн, нужно вы­полнить последующее:1. Нажмите кнопку «СВЧ» 3 раза.2. Нажмите цифровую кнопку 1-МИН 5 раз.3. Нажмите кнопку «Старт».ПримечаниеИспользуйте кнопку «СВЧ» во время при­готовления еды, для того чтоб отобра­

зить показатель мощности микроволн на экране.Данная модель микроволновой печи поз­

воляет избрать один из 6 уровней мощности микроволн, что обеспечивает самую большую упругость в управлении при­готовлением еды. Описание уровней

мощности микроволн приведено в следу­ющей таблице:

Страница 9: Предустановка, Функция «экспресс

КАК Воспользоваться Клавишами УПРАВЛЕНИЯ

При каждом нажатии кнопки будет подаваться звуковой сигнал для доказательства нажатия.

Представим, вы желаете установить четкое время 6: 00 (утра либо вечера). Операции: 1. Нажмите кнопку ЧАСЫ. 2. Нажмите кнопку ОТМЕНА. 3. Нажатием кнопок с цифрами введите четкое

ПРИМЕЧАНИЕ: Часы работают в 12-часовой системе. Когда вы вставляете вилку сетевого шнура в розетку электросети, на экране должна появится

Представим, вы желаете готовить 5 минут на 60% от максимальной мощности СВЧ. Операции: 1. Нажмите кнопку СВЧ. 2. Нажатием кнопок с цифрами установите

Несколько раз нажмите кнопку УРОВЕНЬ

МОЩНОСТИ для выбора нужной мощности СВЧ.

Нажмите кнопку СТАРТ. Выбирайте уровень мощности, нажимая кнопку:

ПРИМЕЧАНИЕ: Операция 3 не нужна для приготовления на уровне мощности 100%. Максимальное время приготовления составляет 99 минут и 99 секунд.

Предположим, вы хотите, чтобы печь начала приготовление в 2 часа дня. Операции: 1.

Нажатием кнопок с цифрами задайте предустановленное

ПРИМЕЧАНИЕ: При пользовании функцией предустановки можно задавать любые режимы приготовления,

ЭКСПРЕСС. Перед программированием функции предустановки

правильное время на встроенных часах печи.

Используйте эту функцию для задания 4 популярных

Как настроить, как подключить, как установить © 2021 Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Страница 5: Приготовление пищи в комбинированном режиме, Размораживание продуктов по весу, Размораживание продуктов по времени

Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом «Оригинал».

пищи или размораживания продуктов через каждые две минуты будет разда­ваться трехкратный звуковой сигнал, до

тех пор пока не будет открыта дверца микроволновой печи или не будет на­жата кнопка «Стоп/Отмена».

Нажмите кнопку «Часы» один раз (для моделей с 12-часовой системой отсчета времени) или два раза (для моделей с 24-

часовой системой отсчета времени), после чего установите текущее время с помощью цифровых кнопок.

Пример: Для того чтобы установить теку­щее время 6:35, необходимо выполнить следующее:

до тех пор пока на дисплее не отобра­зится «6:00».

раза, после чего нажмите цифровую кнопку 1-СЕК 5 раз.

Нажмите кнопку «Часы» еще раз. ПримечаниеИспользуйте кнопку «Часы» во время при­готовления пищи, для того чтобы отобра­зить часы на дисплее.

Приготовление пищи с помощью микроволн

Данный режим позволяет настроить время приготовления пищи и выбрать мощность микроволн.Пример: Для того чтобы приготовить пищу

в течение 5 минут с использованием 60% мощности микроволн, необходимо вы­полнить следующее:1. Нажмите кнопку «СВЧ» 3 раза.2. Нажмите цифровую кнопку 1-МИН 5 раз.3. Нажмите кнопку «Старт».ПримечаниеИспользуйте кнопку «СВЧ» во время при­готовления пищи, для того чтобы отобра­

зить показатель мощности микроволн на дисплее.Данная модель микроволновой печи поз­

воляет выбрать один из шести уровней мощности микроволн, что обеспечивает наибольшую гибкость в управлении при­готовлением пищи. Описание уровней

мощности микроволн приведено в следу­ющей таблице:

Как настроить часы в микроволновке elenberg

При каждом нажатии любой кнопки панели управления должен раздастсясигнал, подтверждающий нажатие.

ПРИМЕР: Вы хотите задать время 6:00 (А.М или Р.М т.е. соответственно до полудня и по полудни).

Нажмите кнопку CLOCK.2. Нажмите кнопку CLEAR.3. Нажмите цифровую кнопку шесть раз.

Нажмите кнопку CLOCK. еще раз, чтобы подтвердить сделанную настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часы печи работают в 12 часовом формате. После включения часов на дисплее появится индикация 1:01. Для перенастройки часов повторите шаги указанные выше. Вы можете отобразить текущее время на дисплее в режиме приготовления нажатием кнопки CLOCK.

WYSWIETŁACZOdtwarza informacju o czasie gotowania, mocy, wśkazniki oraz bieżący czas. PRZYCISKI NUMERYCZNY

Naciskaj ich, żeby ustawić czas lug wagą.

Sluży do nastawiania czasu gotowania w trybie mikrofal. Możesz ustawić maksymalne 99 minut 99 sekund.GRILL (ГРИЛЬ)Sluży do nastawiania czasu gotowania w trybie opiekacza. Możesz ustawić maksymalne 99 minut 99 sekund.COMBINATION 1 2Sluża do nastawiania czasu gotowania w trybie kombinacji.

Używaj, żeby ustawić wagą mięsa,dróbu lub ryby. W wypadku ustawienia rodzaju produktu oraz go wagi czas i poziom mocy ustawia się automatycznie.«JET DEF» (Szybkie razmrożanie)

Naciskaj, żeby ustawić czas rozmrażania; kuchenka automatycznie podzeli ustawiony czas na przeplatające interwaly włączania lub wyłączania rozmrażania.

Как настроить часы в микроволновке elenberg

При каждом нажатии любой кнопки панели управления должен раздастся сигнал, подтверждающий нажатие.

Нажмите кнопку CLOCK.2. Нажмите кнопку CLEAR.3. Нажатиями цифровых кнопок задайте текущее время. Вы должны нажать цифровые кнопки не менее трех раз (один раз, чтобы задать часы и дважды, чтобы задать минуты)4. Нажмите кнопку CLOCK. еще раз, чтобы подтвердить сделанную настройку.ПРИМЕЧАНИЕ: Часы печи работают в 12 часовом формате. После включения часов на дисплее появится индикация 1:01. Для перенастройкичасов повторите шаги указанные выше. Вы можете отобразить текущее время на дисплее в режиме приготовления нажатием кнопки CLOCK.

Нажмите кнопку TIME 2. Используя цифровые кнопки для ввода необходимого времени отсчета. Время отображается в минутах и секундах. Вы можете задать время в виде мин. одной цифры (например, 5 для обозначения 5 секунд) и макс. 4 цифр (например 2405, для обозначения 24 мин. 5 сек.) 3. Нажмите кнопку POWER. 4. Нажмите кнопку 0. 5. Нажмите кнопку START.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для отмены настройки таймера после того как он запущен нажмитесначала кнопку TIME, затем кнопку CLEAR.

Ściśle przestrzegaj środków ostrożności podanych poniżej.UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko poparzania lub porażenia prądem elektrycznym, obrażenia lub negatiwnego wplywa mikrofal:

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia przeczytaj dokładnie wszystkie rekomendacji.

Używać kuchenki tylko w celu ukazanych w ninijeszej instrukcji. Niewolno używać do czyszczenia urządzenia silnych środków czyszczących oraz rozpuszczalników. Ninijesza kuchenka jest specjalne opracowana do ogrzewania, przygotowywania oraz rozmrażania produktów. Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w celach komercyjnych.

Nie włączaj kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.

Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka sieciowa są uszkodzone. Też nie włączaj urządzenia, jeżeli kuchenka jest uszkodzona oraz w wypadku dostawania plynów do wewnętrza urządzenia.

Użytkowanie niniejszego urządzenia jak wszelkich innych elektrycznych urządzenii możliwe jest tylko pod biezposrednim nadzorem doroslych.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru:a) Kontroluj działanie urządzenia w wypadku przygotowywania produktów w naczynach plastikowych lub papierowych w celu zapobieżenia pożaru.b) Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastykowe opakowania.c) Jeżeli kuchenka zaczęła dymić, nie należy od razu otwierać drzwiczek, lecz najpierw wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.d) Nie wolno używać urządzenie do przechowywania produktów. Nie pozostaw papierowe opakowania, naczynia oraz produktów w kuchenke po gotowanju.

READ  Трансформатор от микроволновки для точечной сварки

Nie wolno odgrzewać płynów lub innych pokarmow w pojemnikach szczelnych, bo to może spowodować wybuch.

Uwaga ! Płyny gotowane w kuchence mikrofalowej mogą zostać doprowadzone do punktu wrzenia bez jakichkolwiek oznak wrzenia ( bez bąbelków ). Przy wyciąganiu pojemnika z kuchenki, może nastąpić nagłe pojawienie się bąbelków pary. Gorący płyn może gwałtownie prysnąć. Nie wolno przegrzewać płynów. 47

Как настроить часы в микроволновке Elenberg

При каждом нажатии любой кнопки панели управления должен раздастсясигнал, подтверждающий нажатие.

ПРИМЕР: Вы хотите задать время 6:00 (А.М или Р.М т.е. соответственно до полудня и по полудни).

Нажмите кнопку CLOCK.2. Нажмите кнопку CLEAR.3. Нажмите цифровую кнопку шесть раз.

Нажмите кнопку CLOCK. еще раз, чтобы подтвердить сделанную настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часы печи работают в 12 часовом формате. После включения часов на дисплее появится индикация 1:01. Для перенастройки часов повторите шаги указанные выше. Вы можете отобразить текущее время на дисплее в режиме приготовления нажатием кнопки CLOCK.

Распаковка. Микроволновой печи ELENBERG MG 2090 D из Rozetka.com.ua

WYSWIETŁACZOdtwarza informacju o czasie gotowania, mocy, wśkazniki oraz bieżący czas. PRZYCISKI NUMERYCZNY

Naciskaj ich, żeby ustawić czas lug wagą.

Sluży do nastawiania czasu gotowania w trybie mikrofal. Możesz ustawić maksymalne 99 minut 99 sekund.GRILL (ГРИЛЬ)Sluży do nastawiania czasu gotowania w trybie opiekacza. Możesz ustawić maksymalne 99 minut 99 sekund.COMBINATION 1 2Sluża do nastawiania czasu gotowania w trybie kombinacji.

Używaj, żeby ustawić wagą mięsa,dróbu lub ryby. W wypadku ustawienia rodzaju produktu oraz go wagi czas i poziom mocy ustawia się automatycznie.«JET DEF» (Szybkie razmrożanie)

Naciskaj, żeby ustawić czas rozmrażania; kuchenka automatycznie podzeli ustawiony czas na przeplatające interwaly włączania lub wyłączania rozmrażania.

Как настроить часы на микроволновке Elenberg

В этой статье мы попросили мастера ответить на вопрос: «Как настроить часы на микроволновке Elenberg?», а также дать полезные рекомендации Что из этого получилось,

При каждом нажатии кнопки будет подаваться звуковой сигнал для подтверждения нажатия.

Предположим, вы хотите установить точное время 6: 00 (утра или вечера). Операции: 1. Нажмите кнопку ЧАСЫ. 2. Нажмите кнопку ОТМЕНА. 3. Нажатием кнопок с цифрами введите точное

ПРИМЕЧАНИЕ: Часы работают в 12-часовой системе. Когда вы вставляете вилку сетевого шнура в розетку электросети, на дисплее должна появится

Предположим, вы хотите готовить 5 минут на 60% от максимальной мощности СВЧ. Операции: 1. Нажмите кнопку СВЧ. 2. Нажатием кнопок с цифрами установите

Несколько раз нажмите кнопку УРОВЕНЬ

МОЩНОСТИ для выбора нужной мощности СВЧ.

Нажмите кнопку СТАРТ. Выбирайте уровень мощности, нажимая кнопку:

ПРИМЕЧАНИЕ: Операция 3 не нужна для приготовления на уровне мощности 100%. Максимальное время приготовления составляет 99 минут и 99 секунд.

Предположим, вы хотите, чтобы печь начала приготовление в 2 часа дня. Операции: 1.

Нажатием кнопок с цифрами задайте предустановленное

ПРИМЕЧАНИЕ: При пользовании функцией предустановки можно задавать любые режимы приготовления,

ЭКСПРЕСС. Перед программированием функции предустановки

правильное время на встроенных часах печи.

Используйте эту функцию для задания 4 популярных

Бюджетная микроволновая печь Elenberg MS-2010D. Что может быть лучше в холодное ноябрьское утро, как не ГОРЯЧИЙ бутерброд с сыром?! Да много чего%) КАК ВЫСТАВИТЬ ВРЕМЯ на микроволновке

Всем привет! Середина ноября, на улице.25, а батареи до сих пор холодные. Как же все-таки хорошо, что примерно 2 месяца назад у нас появилась она — микроволновая печь Elenberg MS 2010D.

Муж долго шерстил интернет в поисках хорошей бюджетной микроволновки и нашел. Дешевле всего она была в Эльдорадо — почти 1500 грн. (фото чека прилагается).

Объем — 20 л., можно сказать, стандартный для бюджетных микроволновок.

Кабель питания довольно короткий — около 1 метра.

Нам не нужны были всякие навороты, типа гриля и т.п. Просто по утрам делать горячие завтраки, иногда разогревать 1-2 порции еды или недопитые ранее кофе/чай. Согласитесь, в холодное время года намного приятнее скушать теплый бутер.

В данной модели СВЧ печи есть возможность выбора мощности до 700 Вт. Я в этом не спец, все настраивал муж, но за месяц у нас за электроэнергию счет вырос не особо. Хотя пользуемся ею каждый день по нескольку раз.

Настройка времени на микроволновке elenberg

Есть функция разморозки, но мне она пока не пригодилась. Легкая чистка благодаря специальному покрытию.

Также можно воспользоваться функцией отсрочки времени (кнопочка «Таймер запуска»). Например, если вы хотите, чтобы утром вас в микроволновке ждал теплый завтрак.

Для того, чтобы пища нагрелась до горячего состояния, вполне достаточно около 1-1,5 минуты. Но хочу заметить, что, например, для пюре или для каши нужно больше времени для прогревания; борщи-супы греются естественно быстрее. Конечно же, нужно учитывать и объем разогреваемой пищи. Если разогреваете еду с холодильника нужно немного больше времени.

Не используйте посуду с блестящей окантовкой, будете слышать характерное потрескивание во время работы прибора, для него это не есть хорошо.

Допустим, вы хотите установить точное время 6:00 (утра или вечера).

Нажатием кнопок с цифрами введите точное время.

Еще раз нажать кнопку ЧАСЫ для подтверждения установленного времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часы работают в 12-часовой системе.

Инструкция ELENBERG MG-2035D для устройства микроволновая печь содержит страницы на русском языке.

Перейти на страницу загрузки файла этой инструкции: Скачать PDF

Перед началом чистки убедитесь в том, что устройство отключено от сети.1. После использования устройство рекомендуется протирать внутреннюю поверхность печи

Аксессуары можно мыть в воде с мылом.3. Изоляционную поверхность дверцы и прилегающие к ней части необходимо очищать от за

Установка времени на микроволновке Sinbo

Когда микроволновая печь включена в настенную розетку, на ЖКД дисплее появляется индикация «0:00». Время, которое Вы вводите, должнонаходиться в промежутке от 0:0023:59Например, для установки значения «12:12»

(1) Нажмите кнопку «Clock/Pre:Set» [Часы/ Установки], цифры на дисплее

начнут мигать и загорится индикатор для часов.

(2) Нажмите по очереди цифровые кнопки «1», «2», «1», «2».(3) Нажмите кнопку «Clock/Pre:Set» [Часы/ Установки] для завершения ус

тановки часов.Примечание: если во время установки часов Вы нажали кнопку «Stop»[Стоп] или в течение 1 минуты не было совершено никаких действий,значение часов вернется к установленному ранее.

Выберите необходимую мощность микроволн и установите желаемое время приготовления. Вы можете выбрать один из пяти уровней мощности (см. таблицу 1). Максимальноевремя приготовления 99 минут 99 секунд. Нажмите кнопку «Power level» [Уровень мощности] для выбора необходимого уровня мощности.

Возможно у Вас есть свои мнения на тему «Как настроить часы на микроволновке Elenberg»? Напишите об этом в комментариях.

Установка

Убедитесь в том, что из камеры печи удалены все упаковочные материалы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте печь на отсутствие повреждений, таких, как перекошенная

или погнутая дверца, поврежденные уплотнения дверцы или поверхности уплотнений,

сломанные или разболтавшиеся петли и защелки дверцы, вмятины в камере печи или на

READ  Надо ли отключать холодильник во время грозы

дверце. При обнаружении любых повреждений, не пользуйтесь печью, а обратитесь к

квалифицированному персоналу по обслуживанию печи.

Данную микроволновую печь необходимо установить на ровную устойчивую поверхность,

которая может выдержать вес печи плюс вес максимального количества продуктов, которое

Не размещайте печь рядом с источниками тепла, сырости, влажности, а также рядом с

Для правильной работы печи необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Оставьте

зазор в 20 см над печью, 10 см сзади и по 5 см с обеих сторон. Не закрывайте и не

загораживайте отверстия на корпусе печи. Не демонтируйте ножки.

Не пользуйтесь печью без установленных надлежащим образом стеклянного поддона,

роликовой подставки и вала вращения поддона.

Убедитесь в том, что сетевой кабель не поврежден, не проходит под печью или по горячей

Розетка электросети должна быть легкодоступна, чтобы в случае необходимости можно было

Технические характеристики

Перед приготовлением таких продуктов,

как картофель, целая тыква, яблоки и каштаны, протыкайте твердую кожуру этих продуктов.

Во избежание ожогов перемешивайте и

их температуру перед тем, как дать их ребенку.

Во время приготовления посуда может

Возможно, потребуются прихватки, чтобы вынуть посуду из печи.

Данное изделие относится к Группе 2,

промышленных, научных и медицинских целей (ISM). По определению, к Группе 2

промышленных, научных и медицинских целей, в котором радиочастотная энергия

используется в виде электромагнитного излучения для обработки материалов, а

пригодное для использования в домашних

Данное изделие не предназначено для

Бюджетная микроволновая печь Elenberg MS-2010D. Что может быть лучше в холодное ноябрьское утро, как не ГОРЯЧИЙ бутерброд с сыром?! Да много чего%) КАК ВЫСТАВИТЬ ВРЕМЯ на микроволновке

Всем привет! Середина ноября, на улице.25, а батареи до сих пор холодные. Как же все-таки хорошо, что примерно 2 месяца назад у нас появилась она — микроволновая печь Elenberg MS 2010D.

Муж долго шерстил интернет в поисках хорошей бюджетной микроволновки и нашел. Дешевле всего она была в Эльдорадо — почти 1500 грн. (фото чека прилагается).

Объем — 20 л., можно сказать, стандартный для бюджетных микроволновок.

Кабель питания довольно короткий — около 1 метра.

Нам не нужны были всякие навороты, типа гриля и т.п. Просто по утрам делать горячие завтраки, иногда разогревать 1-2 порции еды или недопитые ранее кофе/чай. Согласитесь, в холодное время года намного приятнее скушать теплый бутер.

В данной модели СВЧ печи есть возможность выбора мощности до 700 Вт. Я в этом не спец, все настраивал муж, но за месяц у нас за электроэнергию счет вырос не особо. Хотя пользуемся ею каждый день по нескольку раз.

Есть функция разморозки, но мне она пока не пригодилась. Легкая чистка благодаря специальному покрытию.

Также можно воспользоваться функцией отсрочки времени (кнопочка «Таймер запуска»). Например, если вы хотите, чтобы утром вас в микроволновке ждал теплый завтрак.

Для того, чтобы пища нагрелась до горячего состояния, вполне достаточно около 1-1,5 минуты. Но хочу заметить, что, например, для пюре или для каши нужно больше времени для прогревания; борщи-супы греются естественно быстрее. Конечно же, нужно учитывать и объем разогреваемой пищи. Если разогреваете еду с холодильника нужно немного больше времени.

Не используйте посуду с блестящей окантовкой, будете слышать характерное потрескивание во время работы прибора, для него это не есть хорошо.

Допустим, вы хотите установить точное время 6:00 (утра или вечера).

Нажатием кнопок с цифрами введите точное время.

Еще раз нажать кнопку ЧАСЫ для подтверждения установленного времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часы работают в 12-часовой системе.

Инструкция ELENBERG MG-2035D для устройства микроволновая печь содержит страницы на русском языке.

Перейти на страницу загрузки файла этой инструкции: Скачать PDF

Перед началом чистки убедитесь в том, что устройство отключено от сети.1. После использования устройство рекомендуется протирать внутреннюю поверхность печи

Аксессуары можно мыть в воде с мылом.3. Изоляционную поверхность дверцы и прилегающие к ней части необходимо очищать от за

Когда микроволновая печь включена в настенную розетку, на ЖКД дисплее появляется индикация «0:00». Время, которое Вы вводите, должнонаходиться в промежутке от 0:0023:59Например, для установки значения «12:12»

(1) Нажмите кнопку «Clock/Pre:Set» [Часы/ Установки], цифры на дисплее

начнут мигать и загорится индикатор для часов.

(2) Нажмите по очереди цифровые кнопки «1», «2», «1», «2».(3) Нажмите кнопку «Clock/Pre:Set» [Часы/ Установки] для завершения ус

тановки часов.Примечание: если во время установки часов Вы нажали кнопку «Stop»[Стоп] или в течение 1 минуты не было совершено никаких действий,значение часов вернется к установленному ранее.

Выберите необходимую мощность микроволн и установите желаемое время приготовления. Вы можете выбрать один из пяти уровней мощности (см. таблицу 1). Максимальноевремя приготовления 99 минут 99 секунд. Нажмите кнопку «Power level» [Уровень мощности] для выбора необходимого уровня мощности.

Возможно у Вас есть свои мнения на тему «Как настроить часы на микроволновке Elenberg»? Напишите об этом в комментариях.

16 страниц подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Микроволновая печь MG.

1.Перед установкой и использованием печи внимательно ПРОЧТИТЕ данное

Руководство, Сохраните инструкцию для дальнейшего использования,

2,Запишите в рамку, расположенную ниже, серийный номер изделия

приведенный на заводской табличке печи, и сохраните эту информацию для

Важные инструкции по технике безопасности

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании электрическими приборами необходимо соблюдать основные требования

техники безопасности, включая следующие:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для снижения риска ожога, поражения электрическим током, возгорания,

Не используйте разъедающие химические вещества или пары в данном изделии.

Данная печь специально сконструирована

сетевой кабель поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен на

взрослых только в том случае, если они получили

печью безопасно и понимал опасность неправильного использования.

пользоваться печью в комбинированном режиме только под присмотром взрослых ,

так как в этом режиме в печи происходит

Для снижения риска возгорания в печи:

a. при разогреве пищи в пластиковой или

пластиковые пакеты в печь удалите с них проволочные завязки-зажимы.

c. Если заметите дым, выключите печь

или отсоедините ее от сети, не открывая

Не используйте камеру печи как место

закрытых контейнерах, так как они могут

обращайтесь с контейнером, содержащим жидкость.

Не жарьте в печи продукты во фритюре.

Горячее масло может повредить детали печи и посуду, и даже привести к ожогам кожи.

Нельзя разогревать в микроволновой печи

Перед обращением в сервисный центр, Принципы выбора посуды

Накрывайте пищу во время приготовления:

переместите на блюде из центра к краям.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ЕСЛИ НИ ОДНА ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕР НЕ ПОМОГЛА УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ,

Идеальный материал для посуды для микровслновой печи прозрачен — он позволяет микроволновой

энергии проходить через посуду и нагревать продукты.